Friday, January 15, 2010

Shambu Natanam Tamil


Tamil Transliteration of Shambu Natanam

சம்பு நடனம்

ஸதஞ்சிதம் உதஞ்சித நிகுஞ்சிதபதம் ஜலஜலஞ்சலித மஞ்ஜுகடகம்
பதஞ்ஜலி த்ருகஞ்ஜநம் அநஞ்ஜநம் அசஞ்சலபதம் ஜநநபஞ்சநகரம்
கதம்பருசிம் அம்பரவஸம் பரமம் அம்புத கதம்பக விடம்பக களம்
சிதம்புதமணிம் புத ஹ்ருதம்புஜ ரவிம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 1.

ஹரம் த்ரிபுர பஞ்சநம் அநந்தக்ருத கங்கணம் அகண்டதயம் அந்தரஹிதம்
விரிஞ்சி ஸுர ஸம்ஹதி புரந்தர விசிந்தித பதம் தருண சந்த்ர முகுடம்
பரம் பத விகண்டித யமம் பஸித மண்டித தநும் மதந வஞ்சந பரம்
சிரந்தநம் அமும் ப்ரணத ஸஞ்சித நிதிம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 2.

அவந்தம் அகிலம் ஜகத் அபங்ககுண துங்கம் அமதம் த்ருத விதும் ஸுரஸரித்
தரங்க நிகுரும்ப த்ருதி லம்பட ஜடம் ஸமந டம்பர ஹரம் பவ ஹரம்
ஸிவம் தஸ திகந்தர விஜ்ரும்பித கரம் கர லஸந் ம்ருகஸிஸும் பஸுபதிம்
ஹரம் ஸஸி தநஞ்ஜய பதங்க நயநம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 3.

அநந்த நவரத்ந விலஸத்கடக கிங்கிணி சலம்சல சலம்சலரவம்
முகுந்த விதி ஹஸ்தகத மத்தல லய த்வநி திமித்திமிதநர்த்தந பதம்
ஸகுந்தரத பர்ஹிரத நந்திமுக தந்திமுக ப்ருங்கி ரிடி ஸங்க நிகடம்
ஸநந்த ஸநக ப்ரமுக வந்தித பதம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 4

அநந்த மஹிமம் த்ரிதஸ வந்த்ய சரணம் முநி ஹ்ருதந்தர வஸந்தம் அமலம்
கபந்த வியதிந்த்வவநி கந்தவஹ வந்ஹி மகபந்து ரவி மஞ்ஜு வபுஷம்
அநந்த விபவம் த்ரிஜகதந்தர மணிம் த்ரிணயநம் த்ரிபுர கண்டந பரம்
ஸநந்தமுநி வந்திதபதம் ஸகருணம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 5.

அசிந்த்யம் அளிப்ருந்த ருசிபந்துர கல ஸ்புரித குந்த நிகுரும்ப தவலம்
முகுந்த ஸுரப்ருந்த பலஹந்த்ரு க்ருதவந்தந லஸந்தம் அஹிகுண்டல தரம்
அகம்பம் அநுகம்பித ரதிம் ஸுஜந மங்கல நிதிம் கஜஹரம் பஸுபதிம்
தநஞ்ஜய நுதம் ப்ரணத ரஞ்ஜந பரம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 6.

பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஸுபதிம் ஜநித தந்திமுக ஷண்முகம் அமும்
ம்ருடம் கநக பிங்கள ஜடம் ஸநக பங்கஜ ரவிம் ஸுமநஸம் ஹிமருசிம்
அஸங்க மநஸம் ஜலதி ஜந்ம கரளம் கபலயந்தம் அதுலம் குண நிதிம்
ஸநந்த வரதம் ஸமிதம் இந்துவதநம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 7.

அஜம் க்ஷிதிரதம் புஜக புங்கவ குணம் கநக ஸ்ருங்கி தநுஷம் கரலஸத்
குரங்க ப்ருது டங்க பரசும் ருசிர குங்குமருசிம் டமருகஞ்ச தததம்
முகுந்த விஸிகம் நமதவந்த்ய பலதம் நிகம ப்ருந்த துரகம் நிருபமம்
ஸசண்டிகம் அமும் ஜடிதி ஸம்ஹ்ருத புரம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 8.

அநங்க பரிபந்திநம் அஜம் க்ஷிதி துரந்தரம் அமலம் கருணயந்தம் அகிலம்
ஜ்வலந்தம் அனலம் தததம் அந்தகரிபும் ஸததம் இந்த்ரஸுர வந்தித பதம்
உதஞ்சத் அரவிந்த குல பந்து ஸதபிம்ப ருசி ஸம்ஹதி ஸுகந்நி வபுஷம்
பதஞ்ஜலி நுதம் ப்ரணவ பஞ்ஜர ஸுகம் பர சிதம்பர நடம் ஹ்ருதி பஜ. 9.

இதி ஸ்தவம் அமும் புஜக புங்கவ க்ருதம் ப்ரதிதினம் படதி ய: க்ருதமுக:
ஸத: ப்ரபு பதத்விதய தர்சநபதம் ஸுலலிதம் சரண ஸ்ருங்க ரஹிதம்
ஸர: ப்ரபவ ஸம்பவ ஹரித்பதி ஹரி ப்ரமுக திவ்ய நுத ஸங்கரபதம்
ஸ கச்சதி பரம் ந து ஜநுர் ஜலநிதிம் பரம து:க ஜநகம் துரிததம். 10.

Thursday, January 14, 2010

Tomato Chutney


Ingredients:
Ripe Tomatoes- 0.5 kg
Chilli powder- 2 tsp
Turmeric powder- 1 tsp
Fenugreek seeds- 1 tsp
Sugar- 1 tsp
Asafoetida powder- 0.5 tsp
Oil- 2-3 tbsp
Salt to taste.
Method:
Dry roast the fenugreek seeds until dark brown. Powder and keep aside. Grind the tomatoes in a blender to pulp. Heat the oil in a tall, heavy bottomed vessel and add the tomato pulp. Keep stirring on low fire to make sure it does not burn. When all the extra moisture has evaporated, add all the powders, sugar and salt. Mix well and heat for a few more minutes. Remove from fire. Cool and store in a airtight jar. Goes well with Dosas, Idlis and even bread.